Обявен е прием на проекти за енергийна ефективност

май 14, 2016 · Новини

До 12 октомври 2016 г. ще се приемат проекти по процедурата BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МСП

Проекти ще се приемат до 12 октомври, 2016 г.

Целта на финансирането е да се предостави фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 176.024.700 лв. (90 млн. евро), а крайният срок за подаване на проектни предложения е 12 октомври 2016 г.

Проектите трябва да се основават на препоръки за енергийна ефективност от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата. Финансирането на проектите ще е от 50 хил. лв. до 1, 5 млн. лв., а за него могат да кандидатстват само микро, малки и средни предприятия, които имат 3 приключени финансови години (2013, 2014 и 2015) и развиват своята основна дейност в следните сектори по КИД-2008 – B „Добивна промишленост”, C „Преработваща промишленост”, D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”, E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” и F „Строителство“.

Повече за процедурата можете да научите тук: BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”

Пълният комплект документи и условия за кандидатстване с проекти е публикуван на официалната страница на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/, а подаването на проектите ще бъде изцяло по електронен път. Очаква се скоро да бъдат обявени и дати за провеждането на информационни дни в цялата страна.

Можете да се обърнете към екипа на Огра ЕООД за повече информация и съдействие за подготовката и управлението на проекти по тази процедура.