Процедура (1) за избор на доставчици по проект „SuccessBOX”

Във връзка с проект „SuccessBOX”, изпълняван от „ОГРА” ЕООД по Договор BG05M9OP001-4.001-0096-C01/12.06.2017 г., процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България, се открива процедура за избор на изпълнител с предмет: „Извършване на експертизи, наблюдения, проучвания, анализи и изследвания и др. пряко свързани и необходими за подготовката на дейностите по проекта“” с четири обособени позиции:Обособена позиция 1 „Изготвяне на сравнителен анализ и изследване за опита в ЕС“, Обособена позиция 2 „Създаване на регистър с потенциални ползватели на валидираната методика в България“, Обособена позиция 3 „Изготвяне на Доклад с оценка на постигнатите резултати” и Обособена позиция 4 „Провеждане на анкетни проучвания“

Дата на публикуване на настоящата покана: 12.12.2017 г.
Срок за подаване на оферти: 19.12.2017 г., до края на деня
Тръжната документация можете да изтеглите от тук.

Процедурата е прекратена. Решение за прекратяване на процедурата от дата 13.12.2017 г. можете тук.