Обява – „ТЕХНИЧЕСКИ ОРГАНИЗАТОР“

ТЕХНИЧЕСКИ ОРГАНИЗАТОР (Обявата не е актуална в момента)

(вижте обявата в jobs.bg)

Във връзка с изпълнение на проект с наименование „SuccessBOX” и номер BG05M9OP001-4.001-0096-C01 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България, ОГРА ЕООД стартира процедура за подбор на персонал.

Търсим да назначим на трудов договор на пълен работен ден „ТЕХНИЧЕСКИ ОРГАНИЗАТОР“.

Описание на задълженията
– Провеждане на проучвания за целите на поректа;
– Организиране на онлайн работни срещи и разговори;
– Организация на работни дискусии и обучения;
– Организация на семинари;
– Съдействие при изграждането на интерактивна платформа по проекта;
– Обработка, систематизиране и архивиране на документация;
– Организация на срещи и водене на протокол;
– Водене на кореспонденция;
– Организация на снабдяването с офис консумативи;
– Изпълнява технически функции по осигуряване и обслужване на работата на офиса;
– Изготвяне на справки и отчети;
– Изпълнение и на други конкретно възложени задачи;

Избраният кандидат трябва да отговаря на следните изисквания за длъжността с НКПД код: 41102007 „ТЕХНИЧЕСКИ ОРГАНИЗАТОР“.

Изисквания и компетентности:
– Висше образование бакалавър или магистър;
– Отлична компютърна грамотност – MS Office: Word, Excel, Power Point;
– Свободно владеене на английски език;
– Умения за водене на бизнес кореспонденция;
– Много добри организационни умения;
– Инициативност умения за приоритизация на задачи;
– Умения за работа с офис техника;
– Шофьорска книжка – кат.В.

Предлагаме много добри условия за работа, петдневна работна седмица дневна и спазване на всички изисквания по Кодекса на труда.

Първоначалният подбор на кандидатите ще се извърши по документи, като само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД. Подборът на кандидати се извършва в пълно съответствие и при спазване и прилагане на основните хоризонтални принципи на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. и процедурата BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.