Обява – Експерт „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Експерт „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ (Обявата не е актуална в момента)

(вижте обявата в jobs.bg или отправете запитване към Агенция по заетостта – Дирекция ”Регионална служба по заетостта” София, ул.”Софроний Врачански” 104)

Във връзка с изпълнение на проект с наименование „SuccessBOX” и номер BG05M9OP001-4.001-0096-C01 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България, ОГРА ЕООД стартира процедура за подбор на персонал.

Търсим да назначим на трудов договор на 4 – часов работен ден Експерт „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Описание на задълженията
– Провеждане и участие в онлайн работни срещи и разговори;
– Провеждане и участие на работни дискусии и обучения;
– Организиране и провеждане на семинари;
– Участие в изграждане на интерактивна платформа по проекта;
– Участие в изграждане на регистър на клиенти, партньори и пр.;
– Участие в изготвянето на методика за подбор, създаване и прилагане на материали за развитие и насърчаване на човешките ресурси;
– Участие в изготвянето на проектната документация;
– Изготвяне на справки и отчети по проекта;
– Участие в създаването на материали по проекта.

Избраният кандидат трябва да отговаря на следните изисквания за длъжността с НКПД код: 24226056 Експерт „Управление на човешките ресурси“.

Изисквания и компетентности:
– Висше образование бакалавър или магистър по специалност „Социални дейности“ или еквивалент;
– Опит в управлението на проекти – 2 години;
– Опит в организирането и провеждането на семинари, конференции и обучения;
– Умение за работа с електронни платформи;
– Отлична компютърна грамотност – MS Office: Word, Excel, Power Point;
– Свободно владеене на английски език.

Предлагаме много добри условия за работа, гъвкаво работно време и спазване на всички изисквания по Кодекса на труда.

Първоначалният подбор на кандидатите ще се извърши по документи, като само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД. Подборът на кандидати се извършва в пълно съответствие и при спазване и прилагане на основните хоризонтални принципи на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. и процедурата BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.