Обява – Експерт „АНАЛИЗ И ПРОУЧВАНЕ“

Експерт „АНАЛИЗ И ПРОУЧВАНЕ“ (Обявата не е актуална в момента)

(вижте обявата в jobs.bg или отправете запитване към Агенция по заетостта – Дирекция „Регионална служба по заетостта“ София, ул.“Софроний Врачански“ 104)

Във връзка с изпълнение на проект с наименование „SuccessBOX” и номер BG05M9OP001-4.001-0096-C01 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България, ОГРА ЕООД стартира процедура за подбор на персонал.

Търсим да назначим на трудов договор на 4 – часов работен ден Експерт „АНАЛИЗ И ПРОУЧВАНЕ“

Описание на задълженията:
– Провеждане на проучвания за целите на пректа;
– Анализиране на данни;
– Провеждане/организиране на онлайн работни срещи и разговори;
– Провеждане/организиране на работни дискусии и обучения;
– Провеждане/организиране на семинари;
– Участва в изграждане на интерактивна платформа;
– Участва в изграждане на регистър с данни за клиенти, партньори и др.
– Изготвяне на документация по проекта;
– Изготвяне на справки и отчети;
– Участва в създаването на материали по проекта;
– Подпомага служителите на фирмата при извършване на обичайната им дейност

Избраният кандидат трябва да отговаря на следните изисквания за длъжността с НКПД код: 24226056 Експерт „Анализ и проучване“.

Изисквания и компетентности:
– Висше образование магистър по специалност „Одитинг“, „Икономика“, „Маркетинг“ или еквивалентно;
– Опит в управлението на проекти – 2 години;
– Опит в организирането и провеждането на семинари, конференции и обучения;
– Умение за работа с електронни платформи;
– Отлична компютърна грамотност – MS Office: Word, Excel, Power Point;
– Свободно владеене на английски език;
– Шофьорска книжка – кат. В.

Предлагаме много добри условия за работа, гъвкаво работно време и спазване на всички изисквания по Кодекса на труда.

Първоначалният подбор на кандидатите ще се извърши по документи, като само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД. Подборът на кандидати се извършва в пълно съответствие и при спазване и прилагане на основните хоризонтални принципи на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. и процедурата BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.