Конференция за разпространение на резултатите по проект SuccessBOX

На 18 декември 2018 г. в хотел Интерконтинентал София, екипът на ОГРА ЕООД проведе заключителна конференция по проект SuccessBOX. Вижте в краткото видео от заключителното събитие с представяне на постигнатите резултати:

Събитието бе организирано в изпълнение на проект BG05M9OP001-4.001-0096-C01 „SuccessBOX” с бенефициент ОГРА ЕООД по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България.???????°???????????????????????°???????° ???????µ ???????????¶???µ ???????° ???????????° ???????????°???·???µ???? alt ???°???????????????±????????; ???????????µ???????? ???????° ???????°???????»???° ???µ logo.EU-OPHRD-1024x768.jpg