За нас

Екипът на Огра има подготовка и познания за различни финансиращи програми и може да разработи Вашето проектно предложение, да изготви анализ и да оцени капацитета на конкретния кандидат за безвъзмездна помощ.
Стремим се да развиваме собствените си умения и да разширяваме кръга на познания, като се включваме в множество обучения, семинари, информационни дни, програми и проекти, в които участваме и доброволно.

В професионалното портфолио на фирмата включва подготовка и предоставяне на услуги по управление на проекти и провеждане на тръжни процедури на множество успешни проекта по програмите ФАР, оперативните програми във финансовите периоди  (2007 – 2013) и (2014 – 2020) – Конкурентоспособност и иновации, Развитие на човешките ресурси, Програма за развитие на селските райони, както и подготовка на проекти към Национален иновационен фонд, Фонд Научни изследвания, европейските програми MEDIA и други национални и международни програми.