Развитие на клъстери в България. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

  Развитие на клъстери в България

  2016, 2017, Архив

  BG16RFOP002-2.009 Развитие на клъстери в България | резюме в .pdf

  BG16RFOP002-2.009 Развитие на клъстери в България | резюме в .pdf

  Цел на финансирането:
  Предоставяне на подкрепа за коопериране и създаване на клъстери в България, развитие на капацитета и интернационализацията на вече създадени такива като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието.

  Кога?
  12 декември  2016 г. до 17:30 ч. на 30 април 2017 г.

  Кой?
  Да са клъстери в начален етап на развитие, развиващи се клъстери или развити клъстери.
  Да има минимум 50% от броя на участващите в клъстера юридически лица и/или еднолични търговци в следните групи сектори на икономическа дейност:
  Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства;
  Интензивни на знание услуги;
  Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства;

  За какво може да се кандидатства?
  За Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера;
  За Компонент 2: Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация;
  За Компонент 3: Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау.

  Размер на финансирането:
  Режим „de minimis” до 80% за всички региони

  Режим „регионална инвестиционна помощ“:

  • извън Югозападен район:
   микро и малки – до 70%
   средни – до 60%
  • в Югозападен район:
   микро и малки – до 45%
   средни – до 35%

  Общ бюджет на процедурата:
  39.116.600 лв. (20.000.000 евро)