BG161PO003-2.4.02 Подкрепа за развитието на клъстерите в България. Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

  BG161PO003-2.4.02 Подкрепа за развитието на клъстерите в България

  Архив

  Резюме в PDF – BG161PO003-2.4.02 Подкрепа за развитието на клъстерите в България

  Периоди за прием документи:до 16.04.2013 г.
  Цел на финансирането:Основна цел на настоящата процедура е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности.
  Максимален процент на съфинансиране:
  • Процентът на съфинансиране е до 85 % за „Компонент 1”, до 65% за „Компонент2” и до 50% за „Компонент 3” от общо допустимите разходи
  Максимален размер на безвъзмездната помощ
  • Безвъзмездното финансиране не може да е по малко от 100 хил. лв. и повече от 2 млн. лв.
  Изисквания към кандидатстващите организации:
  • Да са новосъздадени или вече съществуващи клъстери под формата на обединения, които могат да включват:

  a) юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
  б) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
  в) български висши училища, получили последна валидна оценка при институционална акредитация не по-ниска от “добра” съгласно Глава десета от Закона за висшетообразование;
  г) професионални училища и професионални гимназии съгласно чл. 26 от Закона за народната просвета;
  д) Българска академия на науките и нейни институти и звена;
  е) Селкостопанска академия и институти към нея;
  ж) Експериментални лаборатории, изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията;
  з) Научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания;
  и) Общини и/или Областни администрации, и

  • Да имат седалище в Република България, и
  • Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредник.

  Забележки: 

  За да бъдат допустими за финансиране по Компонент 1 и Компонент 2 от настоящата процедура, кандидатите следва да бъдат обединения – клъстери в процес на създаване, новосъздадени или вече съществуващи клъстери, които включват минимум 7 (седем) юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;

  За да бъдат допустими за финансиране по Компонент 3, кандидатите следва да бъдат обединения – новосъздадени или вече съществуващи клъстери, които включват минимум 10 (десет) участници – юридически лица или еднолични търговци, изброени от буква „а” до буква „и” по-горе, като минимум един от участниците е учебно заведение – българско висше училище или научно изследователска организация.

  Общ бюджет на процедурата (за всички кандидати):
  • 10 млн. евро
  Какво може да се прави

  Дейности по „Компонент 1”:
  Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на клъстера;
  Дейности за повишаване на капацитета за управление и координация на клъстера;
  Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение, одит и визуализация на проекта;

  Дейности по „Компонент 2”:
  Дейности, насочени към подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове;
  Дейности за насърчаване на клъстерния маркетинг и разширяване на членството на клъстера;
  Други маркетингови дейности, дейности за привличане на нови членове и др., които са включени в маркетинговата стратегия и/или в общата стратегия за развитие на клъстера;

  Дейности по „Компонент 3”:
  Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи клъстерни дейности;
  Извършване на строително-монтажни работи (СМР) за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и помещения.

  За какво може да се кандидатства:

  Допустими разходи по „Компонент 1”:
  Разходи за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала на административното тяло на клъстера;Разходи за ресурсно обезпечаване на управителното и административно тяло на клъстера;
  Разходи за участия в семинари, тренинги, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики и други за управителното и административно тяло на клъстера;
  Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение, одит и визуализация на проекта;

  Допустими разходи по „Компонент 2”:
  Разходи за организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера и на клъстерни мрежови събития, насочени към разширяване и развитие на дейността на клъстера;
  Разходи за създаване на интернет страница и интранет мрежа за нуждите на клъстера, за изграждане на информационна база данни и др.;
  Разходи за командировки на персонала от управителното и административното тяло на клъстера  с цел изграждане на транснационални клъстерни връзки и установяване на сътрудничеството с други клъстери, включително в други страни;
  Разходи за участие в национални и международни изложения и панаири;
  Разходи за услуги, свързани с извършване на маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в страната и в чужбина, разработване на маркетингова стратегия,инвестиционна стратегия, обща стратегия за развитие на клъстера;
  Разходи за популяризиране името (марката) на клъстера;
  Разходи за други маркетингови дейности, дейности за привличане на нови членове, създаване на клъстерни мрежи и др.;

  Допустими разходи по „Компонент 3”:
  Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи клъстерни дейности;
  Разходи за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и помещения;
  Принос в натура, включващ предоставяне на земя или застроен недвижим имот или част от него за целите на изпълнение на проекта.

  Максимален срок за изпълнение на проект:18 месеца, но не по-късно от 30.9.2015 г.
  Официална информация:http://www.opcompetitiveness.bg
  Структура, предоставяща финансирането:Управляващ орган: Министерство на икономиката, енергетиката и туризмаДоговарящ орган и Междинно звено: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятияСертифициращ орган: Министерство на финансите
  Забележка:Настоящата процедура за подбор на проекти е насочена към осигуряването на подкрепа за развитието на съществуващи или новосъздадени клъстери чрез изпълнението на дейности в рамките на следните допустими компоненти:

  Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера”– подкрепата по този компонент цели изграждането и развитието на административния и управленския капацитет на клъстера с оглед осигуряване на ефективна координация и управление на клъстерните дейности;

  Компонент 2 „Проекти с кратък период на действие и бърз резултат и дейности за привличане на нови членове в клъстъра” – подкрепата по този компонент е насочена към развитие на пазарите, популяризиране на дейностите, продуктите и услугите на клъстера, привличане на нови членове, както и изграждане на транснационални връзки за установяване на сътрудничество с други клъстери.

  Компонент 3 „Инвестиционен компонент” – подкрепата по този компонент цели стимулиране на инвестициите за разширяване на дейността на клъстера, диверсификация на продукцията и увеличаване на производителността с цел повишаване на конкурентоспособността на клъстера.

  ВАЖНО: Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи различни комбинации от дейности по посочените три допустими компоненти в зависимост от потребностите за развитие на клъстера, като включването на дейности по Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера” е задължително в случаите, когато клъстерът – кандидат няма създадено клъстерно управително тяло. Включването на дейности САМО по Компонент 3 „Инвестиционен компонент” е недопустимо.