BG161PO003-1.1.07 Внедряване на иновации в предприятията. Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

  BG161PO003-1.1.07 Внедряване на иновации в предприятията

  Архив

  Резюме в PDF – BG161PO003-1.1.07 Внедряване на иновации в предприятията

  Периоди за прием документи:до 10.07.2013 г.
  Цел на финансирането:Основна цел на настоящата процедура е да се насърчи постигането на положителен икономически ефект за българските предприятия, като се повиши капацитета им и се окаже подкрепа при внедряване на иновативни продукти и процеси – собствена изработка или придобити от трети лица.
  Максимален процент на съфинансиране
  • При проекти за по-малки инвестиции – безвъзмездната помощ е до 90%, до 200 хил. евро (съгласно „de minimis“) за всички предприятия;
  • При проекти за по-големи инвестиции – с безвъзмездна помощ над 200 хил. евро (съгласно „групово освобождаване“), процентът на съфинансирани се определя според вида на предприятието, както следва:
   • за микро и малки предприятия – до 70% безвъзмездна помощ
   • за средни предприятия – до 60% безвъзмездна помощ
   • за големи предприятия – до 50% безвъзмездна помощ
  Максимален размер на безвъзмездната помощ
  • Безвъзмездното финансиране не може да е по малко от 100 хил. лв. и повече от 3 млн. лв.
  Изисквания към кандидатстващите организации:Допустими по процедурата са кандидати, които отговарят на следните общи критерии:

  • Да са микро, малки, средни или големи предприятия, които имат седалище в Р. България, и
  • Да внедряват иновативни продукти (стоки или услуги) или процеси (собствена разработка или придобити от трети лица).
  Общ бюджет на процедурата (за всички кандидати):45 млн. евро, като е разпределен според отделните категории предприятия:

  • за микро и малки предприятия – 15 750 000 евро
  • за средни предприятия – 20 250 000 евро
  • за големи предприятия – 9 000 000 евро
  Какво може да включва проектаВ рамките на отделен проект, индикативните допустими за финансиране дейности са:

  • Придобиване на ново оборудване (ДМА), необходимо за внедряване на иновативен продукт (стока или услуга) или процес.
  • Закупуване на комплектни възли, агрегати, детайли и материали, които се влагат при създаване на части от или на цяла поточна линия за производство на иновативния продукт/реализация на иновативния процес.
  • Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите или на резултати от НИРД, които са обект на внедряване по процедурата.
  • Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
  • Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
  • Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение по настоящата процедура.
  • Консултантски услуги, свързани с провеждане на маркетингови проучвания, разработване на бизнес и маркетингови анализи и стратегии за реализация на внедряваните в производство иновативни продукти (стоки или услуги)/процеси.
  • Визуализация на проекта.
  • Одит на проекта.
  За какво може да се кандидатства:Допустими разходи по елемента „Инвестиции”:

  • Разходи за придобиване на ново оборудване (ДМА), необходимо за внедряване в производство на иновативен продукт (стока или услуга) или процес;
  • Разходи за закупуване на комплектни възли, агрегати, детайли и материали, които се влагат при създаване на части от или на цяла поточна линия за производство на иновативния продукт/реализация на иновативния процес;
  • Разходи за придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които са обект на внедряване по процедурата;
  • Разходи за придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес;

  Няма ограничения относно произхода на придобиваните активи.

  Допустими разходи по Елемента „Услуги“:

  • Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт / процес.
  • Разходи за консултантски услуги, свързани с провеждане на маркетингови проучвания, разработване на бизнес и маркетингови анализи и стратегии за реализация на внедряваните в производство иновативни продукти / процеси –не повече от 50 000 лв.
  • Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение – не повече от 10 000 лв.
  • Разходи за одит – не повече от 10 000 лв.
  Максимален срок за изпълнение на проект:18 месеца
  Официална информация:http://www.opcompetitiveness.bg
  Структура, предоставяща финансирането:Управляващ орган: Министерство на икономиката, енергетиката и туризмаСертифициращ орган: Министерство на финансите
  Забележка:Допустими за финансиране са само кандидати, които внедряват иновативни продукти  или процеси собствена разработка или придобити от трети лица, които не нарушават права върху чужда интелектуална собственост. Тези изисквания се доказват с един или няколко от следните задължителни документи:

  • патент за изобретение или
  • свидетелство за регистрация на полезен модел за иновацията, внедрявана по проекта или
  • свидетелство за регистрация на промишлен дизайн или
  • заявка за патент за изобретение/свидетелство за регистрация на полезен модел на продукта/процеса, внедряван чрез проекта/свидетелство за регистрация на промишлен дизайн или
  • лицензионен договор, с който се разрешава използването на съответния обект на интелектуална собственост или
  • договор за прехвърляне на ноу-хау или
  • договор за прехвърляне на права по интелектуална собственост или
  • друг документ, удостоверяващ права върху обект на интелектуална собственост или
  • договор за придобиване на резултати от НИРД или
  • техническа документация, публикации, доклади, резултати от проведени тестове, изследвания, независими становища от компетентни организации в областта на иновацията или хабилитирани лица в областта на иновацията или
  • друг документ, удостоверяващ, че съответният продукт/процес е нов за кандидата.