BG161РО003-2.1.14 Технологична модернизация в малки и средни предприятия,. Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

  BG161РО003-2.1.14 Технологична модернизация в малки и средни предприятия,

  Архив

  Резюме в PDF – BG161РО003-2.1.14 Технологична модернизация в малки и средни предприятия

  Периоди за прием документи:до 23 декември 2013 г.
  Цел на финансирането:Основна цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.
  Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиранеСтойността на безвъзмездното финансиране се определя според категорията на предприятието, както следва:

  • микро предприятия – минимум 100 хил.лв., максимум 500 хил.лв.
  • малки предприятия – минимум 200 хил.лв., максимум 1 млн.лв.
  • средни предприятия – минимум 300 хил.лв., максимум 2 млн.лв.
  Минимална обща стойност на проекта според категорията предприятие Минимална обща стойност на проекта според категорията предприятие:

  • микро предприятия – минимум 142 857,14 лв., 70% финансиране
  • малки предприятия – минимум 285 714,29лв., 70% финансиране
  • средни предприятия – минимум 500 000,00лв., 60% финансиране
  Максимален процент на съфинансиране: Процентът на съфинансиране се определя според категорията на предприятието, както следва:

  • микро и малки предприятия – до 70%
  • средни предприятия – до 60%
  Изисквания към кандидатстващите организации:
  •  да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
  • да имат три приключени финансови години – 2010, 2011, 2012 г.
  • да са реализирали нетни приходи от продажби за годината, предхождаща годината на обявяване началото на процедурата (2012 г.), както следва:
   • микро предприятия – 150 хил. лв.
   • малки предприятия – 300 хил. лв.
   • средни предприятия – 750 хил. лв.
  • да са предприятия, които покриват изискванията за микро, малки и средни предприятия по чл. 3 и 4 от Закона за малки и средни предприятия;
  • да са предприятия, които развиват основната си икономическа дейност в областта на преработващата промишленост и/или в областта на услугите съгласно КИД – 2008, както следва:
   • Сектор C “Преработваща промишленост”
   • Сектор J “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” 
   • Сектор М “Професионални дейности и научни изследвания”
    • М72 Научноизследователска и развойна дейност

  С предимство ще се ползват кандидатите, които имат ръст на приходите и печалбата спрямо последните години, предприятията, които осъществяват износ и кандидати, които развиват основната си икономическа дейност, съгласно КИД – 2008 г, както следва:

  • Високотехнологични и средновисокотехнологични производства – раздели с код C20, C21, C26, C27, C28, C29 и С30;
  • Предприятия от подсектор „научно-изследователска и развойна дейност” с код М72.
  Общ бюджет на процедурата (за всички кандидати): 50 млн. евро
  Какво може да се прави – дейности:
   Допустими ще бъдат проекти, които са насочени към една или повече от следните цели:

  • Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;
  • Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез добавяне на нови допълнителни продукти/услуги;
  • Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.
  За какво може да се кандидатства – разходи:
  • Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;
  • Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи;
  • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение, но не повече от 10 000 лева.
  • Визуализация на проекта, но не повече от 2 хил. лв.
  • Одит на проекта, но само за проекти със съфинансиране над 750 хил. евро.
  Максимален срок за изпълнение на проект: 12 месеца