BG05M9OP001-1.057 Умения. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

  BG05M9OP001-1.057 Умения

  2019, Текущи покани

  BG16RFOP002-2.010 Насърчаване на предприемачеството | резюме в .pdf

  BG05M9OP001-1.057 „Умения“| резюме в .pdf

  Цел на финансирането:

  Повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот; повишаване на икономическата активност и подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни и неактивни лица, посредством предоставяне на възможности за включване в различни по вид обучения.

  Кога?

  от 1 февруари 2019 г. до 17:30 ч. на 3 май 2019 г.

  Кой?

  микро, малки и средни предприятия юридически лица или еднолични търговци с финансов капацитет – има и други важни условия, виж приложеното РЕЗЮМЕ в .pdf

  За какво може да се кандидатства?

  1. ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦА ОТ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ В СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА КОНКРЕТНОТО РАБОТНО МЯСТО/РАБОТЕН ПРОЦЕС.

  2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ИЛИ ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ (НО НЕ ПО-ВИСОКА ОТ ТРЕТА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН) НА ЛИЦА ОТ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ, СЪГЛАСНО ИНДИВИДУАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛИЦЕТО И СПЕЦИФИКАТА НА РАБОТНОТО МЯСТО.

  3. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЛИЦА ОТ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ, СЪГЛАСНО ИНДИВИДУАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛИЦЕТО И СПЕЦИФИКАТА НА РАБОТНОТО МЯСТО.

  4. ВКЛЮЧВАНЕ БЕЗРАБОТНИ И/ИЛИ НЕАКТИВНИ ЛИЦА В НЕСУБСИДИРАНА ЗАЕТОСТ ПРИ РАБОТОДАТЕЛ, СЛЕД УСПЕШНО ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ/Я.

  5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ГЪВКАВИ ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ (РАБОТА НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ, РОТАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО, РАБОТА НА ПЛАВАЩО РАБОТНО ВРЕМЕ, НАСЪРЧАВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННАТА РАБОТА И ДР.) ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА ПРИ РАБОТОДАТЕЛ, ЗА ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕ.

  Размер на финансирането:

  от 15.000,00 лв. до 3.911.660,00 лв. – и – от 50% до 70% финансиране – виж приложеното РЕЗЮМЕ в .pdf

  Общ бюджет на процедурата:

  30.000.000,00 лв.