Усъвършенстване на системата на висшето образование. Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

  Усъвършенстване на системата на висшето образование

  2019, Предстоящи покани

  Усъвършенстване на системата на висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда

  Цел на финансирането:
  Повишаване на качеството на висшето образование от гледна точка на адаптивност към пазара на труда и професионалната реализация на висшистите.

  Кога?

                                         от Октомври 2019 г. до Януари 2020 г.

  Кой?
  Висши училища, създадени в съответствие с разпоредбите на Закона за висшето образование в партньорство с работодатели.

  За какво може да се кандидатства?
  За персонал, за материални/нематериални активи, за услуги, непреки разходи.

  Размер на финансирането:
  100%, от 600 000 до 2 000 000 лв. (за работодатели до 391 166)

  Общ бюджет на процедурата:
  30 00 000 лв.