Транснационални партньорства. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

  Транснационални партньорства

  Транснационални партньорства | резюме в .pdf

  Транснационални партньорстваТранснационални партньорства

  предварителна информация

  Цел на финансирането:
  Въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

  Кога?
  2016

  Кой?
  Образователни и обучителни организации и институции; МТСП; Агенция по заетостта; Агенция за хората с увреждания; Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи; самостоятелно заети лица; центрове за информация и професионално ориентиране; центрове за развитие на предприемачеството; общини и раи?они на общини; сдружения от работодатели (клъстери), социални партньори; неправителствени организации.

  Задължително е партньорството с организация/институция от минимум още една държава-членка на ЕС, като е допустимо е проектите да включват и партньори от България, различни от кандидата.

  Може да се кандидатства за:
  – Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки;
  – Обмен на персонал, ръководители на програми и проекти, обучаващи, представители на заинтересованите страни, както и на представители на целевите групи;
  – Организация на публични събития, семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни;
  – Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи;
  – Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване);
  – Съвместно или координирано провеждане на социални експерименти чрез адаптиране и/или валидиране на иновативни модели, практики, услуги, продукти и помощни системи от други държави;
  – Пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели;
  – Деи?ности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи;
  – Деи?ности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и негативни).

  Размер на финансирането:
  от 50.000 лв. до 200.000 лв., до 100%