Транснационални партньорства.

  Транснационални партньорства

  2018, Текущи покани

  BG05M9OP001-4.003 Транснационални партньорства | резюме в .pdf

  BG05M9OP001-4.003 Транснационални партньорства | резюме в .pdf

  Цел на финансирането:
  Процедурата BG05M9OP001-4.003 Транснационални партньорства цели да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

  Кога?
  от 28 февруари 2018 г. до 17:30 ч. на 11 май 2018 г.

  Кой?
  Образователни и обучителни организации и институции; МТСП; Агенция по заетостта; Агенция за хората с увреждания; Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи; самостоятелно заети лица; центрове за информация и професионално ориентиране; центрове за развитие на предприемачеството; общини и райони на общини; сдружения от работодатели (клъстери), социални партньори; неправителствени организации.

  Задължително е партньорството с организация/институция от минимум още една държава-членка на ЕС, като проектите може да включват и партньори от България, различни от кандидата.

  Може да се кандидатства за:
  – Дейности/разходи за информация и комуникация – задължителна
  – Адаптиране и/или валидиране на социални иновации, които могат да са на база на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели – задължителна
  – Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни – задължителна
  – Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи – задължителна
  – Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни), различни от описаните по-горе дейности за информация и комуникация – задължителна
  – Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки;
  – Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване);

  Размер на финансирането:
  от 50.000 лв. до 200.000 лв., до 100%

  Общ бюджет на процедурата:
  4.389.000 лв.