Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

  Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории

  Архив

  Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории

  Цел на финансирането:
  Създаване на нова и подобряване на съществуваща иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти.

  Кога?
  очаквано от Юни до Август 2017

  Кой?
  Съществуващи средни и големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава- членка на Европейското икономическо пространство.

  За какво може да се кандидатства?
  Дейности за инвестиционна подкрепа за изграждане на нови, разширяване и модернизация на съществуващи тематично фокусирани лаборатории.

  Размер на финансирането:
  Минимален размер на помощта: 100.000,00 лв.
  Максимален размер на помощта: 1.250.000,00 лв.
  Между 25- 60% финансиране

  Общ бюджет на процедурата:
  9.779.150,00 лв. (5.000.000,00 евро)