Стимулиране внедряването на иновации в предприятията. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

  Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

  2018, 2019, Предстоящи покани

  Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

  Цел на финансирането:
  Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на иновации и иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти.

  Кога?
  от декември 2018 г. до февруари 2019 г.

  Кой?
  микро, малки, средни и големи предприятия юридически лица или еднолични търговци.

  За какво може да се кандидатства?
  За ДМА и ДНА (вкл. софтуер), пряко свързано с внедряването на иновацията, разходи за външни услуги – в т.ч. консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновацията, както и инвестиционна подкрепа за тематично фокусирани лаборатории и др.

  Размер на финансирането:
  от 100.000,00 лв. до 1.000.000,00 лева – и – от 25% до 70% финансиране

  Общ бюджет на процедурата:
  107.570.650,00 лв. (55.000.000,00 евро)