Специфични обучения.

  Специфични обучения

  2017, Архив

  BG05M9OP001-1.022 Специфични обучения | резюме в .pdf

  BG05M9OP001-1.022 Специфични обучения | резюме в .pdf

  Цел на финансирането:
  Целта на процедурата е повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения.

  Кога?
  от 18 август 2017 г. до 17:30 ч. на 31 октомври 2017 г.

  Кой?
  Работодатели в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда – виж приложеното РЕЗЮМЕ.

  За какво може да се кандидатства?
  • Дейност 1: Включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения.
  • Дейност 2: Включване на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица в несубсидирана заетост при работодател. Тази дейност е задължителна, в случай че в целевата група по проекта са включени неактивни/безработни лица.
  • Дейност 3: Включване в специализирани чуждоезикови обучения за съответните позиции на неактивни и/или безработни и/или заети лица.
  • Дейност 4: Включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения.
  • Други дейности: Задължителни са двете дейности – Дейности за организация и управление на проекта и Дейности за информация и комуникация.
  И още:
  ? Максимално допустимата стойност на безвъзмездната финансова помощ, за един обучаем общо за всички обучения не може да надхвърля 3.000,00 лв. (включени специфичните обучения и специализираните чуждоезикови обучения);
  ? Обучението следва да завърши с документ, удостоверяващ успешното завършване на преминалите курса на обучение неактивни и/или безработни лица;
  ? При голям брой лица, обучението да се извършва на групи;
  ? Кандидатът задължително трябва да предвиди в проекта (към всеки един обучаем за всички обучения) собственото участие;

  Размер на финансирането:

  За Компонент I:
  – Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50.000,00 лева
  – Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3.911.660,00 лева. Максимално допустимия размер на помощта за обучение е 2 млн. евро за проект за обучение.
  За Компонент II:
  – Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15.000,00 лева
  – Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391.166,00 лева

  Общ бюджет на процедурата:
  10.000.000 лв.