Социални предприятия за лицата с психични разстройства. Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

  Социални предприятия за лицата с психични разстройства

  2019, Предстоящи покани

  Социални предприятия за лицата с психични разстройства

  Цел на финансирането:
  Осигуряване на ресурси и финансиране на социални услуги за лица с психични устройства и умствена изостаналост за подкрепа за самостоятелен живот.

  Кога?
  от Октомври 2019 г. до Декември 2019 г.

  Кой?
  Общини; Доставчици на социални услуги; НПО; социални предприятия.

  За какво може да се кандидатства?
  За персонал, за материални/нематериални активи, за услуги, непреки разходи.

  Размер на финансирането:
  100%, до 391 166 лв.

  Общ бюджет на процедурата:
  3 000 000 лв.