Социална и професионална интеграция на младежи от резидентни услуги. Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

  Социална и професионална интеграция на младежи от резидентни услуги

  2019, Предстоящи покани

  Социална и професионална интеграция на младежи от резидентни услуги

  Цел на финансирането:
  Включване на пазара на труда, професионално ориентиране и предоставяне на посреднически услуги на младежи от 16 до 21 г. вкл., настанени в резудентни услуги.

  Кога?
  от Септември 2019 г. до Ноември 2019 г.

  Кой?
  Работодатели; НПО; Социални предприятия; Общини; Доставчици на социални услуги.

  За какво може да се кандидатства?
  За персонал, за материални/нематериални активи, за услуги, непреки разходи.

  Размер на финансирането:
  100%, до 391 166 лв.

  Общ бюджет на процедурата:
  3 000 000 лв.