Разработване на продуктови и производствени иновации. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

  Разработване на продуктови и производствени иновации

  2017, Архив

  Разработване на продуктови и производствени иновации | резюме в .pdf

  BG16RFOP002-1.005 Разработване на продуктови и производствени иновации | резюме в .pdf

  Цел на финансирането:
  Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

  Кога?
  от 28 юни 2017 г. до 17:30 ч. на 26 септември 2017 г.

  Кой?
  Съществуващи предприятия с минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.), които са търговци по смисъла на Търговския закон за кооперации те или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държавата – членка на Европейското икономическо пространство.

  Партньорство
  Предприятията могат да участват самостоятелно или в партньорство с научна организация, което включва акредитирани български висши училища, факултети към български висши училища, институти или академични специализирани звена на БАН, експериментални лаборатории и изследователски институти, сдружение за научноизследователска и развойна дейност към „София Тех Парк“ АД.

  За какво може да се кандидатства?
  Проектите трябва да са насочени към разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация и да попадат изцяло в рамките на една от следните категории: индустриални научни изследвания или експериментално развитие.
  Допустимите дейности са разделени според приложимия режим на подкрепа:
  Елемент А
  1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
  2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
  Елемент Б
  1. Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
  2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
  3. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.
  4. Визуализация на проекта.

  Размер на финансирането:
  Минимален размер на помощта: 100.000,00 лв.
  Максимален размер на помощта: 1.000.000,00 лв.
  Между 25 – 80% финансиране

  Общ бюджет на процедурата:
  68.454.050,00 лв. (35.000.000,00 евро )