Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

  Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

  2016, Архив

  Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

  Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятияBG16RFOP002-1.002 Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия | резюме в .pdf

  Цел на финансирането:
  Предоставяне на подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

  Кога?
  от 4 Февруари 2016 до 5 Май 2016

  Кой?
  микро, малки, средни и големи предприятия, които:
  – са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
  – да имат по-малко от 3 приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектните предложения.

  За какво може да се кандидатства?
  Дейности по разработване на иновации в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС):
  – Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес;
  – Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;
  – Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище;
  – Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
  – Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка (вкл. инвестиционен бизнес план) на разработвания иновативен продукт или процес;
  – Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;
  – Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;
  – Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на иновативния продукт или процес;
  – Визуализация на проекта.

  Размер на финансирането:
  Минимален размер на помощта: 50.000 лв.
  Максимален размер на помощта: до максимум 391.166 лв., до 90% в зависимост от категорията предприятие, като подкрепата е в режим “de minimis”.

  Общ бюджет на процедурата:
  19.558.300 лв. (10 млн. евро)