Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

  Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

  2016, Архив

  Развитие на управленския капацитет на МСП | резюме в .pdf

  BG16RFOP002-2.002 Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП | резюме в .pdf

  Цел на финансирането:

  Предоставяне на подкрепа за развитие и укрепване на управленски капацитет на МСП в България и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

  Кога?

  от 15 юни 2016 до 15 август 2016

  Кой?

  микро, малки и средни предприятия, които:
  – са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
  – развиват своята основна дейност в определени сектори съгласно КИД-2008;

  За какво може да се кандидатства?

  – Разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, както и ресертификация на вече въведени;
  – Внедряване и сертифициране на добри производствени практики;
  – Услуги по реинженеринг на процесите в предприятията;
  – Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса;
  – Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина;
  – Услуги за разработване, придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;
  – Инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите;
  – Дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга – SaaS (Software as a service);
  – Дейности за услуги за „колокация“ на сървъри.

  Очаквани допустими разходи за:

  – Инвестиционни разходи за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери и за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и/или специализирани софтуерни приложения;
  – Разходи за услуги, свързани с допустимите дейности.

  Размер на финансирането:

  Минимален размер на помощта: 50.000 лв.
  Максимален размер на помощта: до 391.166 лв., до 70% финансиране, като подкрепата е в режим “de minimis”.

  Общ бюджет на процедурата:

  58.674.900 лв. (30 млн. евро)