Развитие на социалното предприемачество. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

  Развитие на социалното предприемачество

  2017, Архив

  BG05M9OP001-1.020 Подкрепа за предприемачество | резюме в .pdf

  BG05M9OP001-2.007 Развитие на социалното предприемачество | резюме в .pdf

  Цел на финансирането:
  Улесняване достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

  Кога?
  от 9 август 2017 г. до 17:30 ч. на 9 октомври 2017 г.

  Кой?
  социални предприятия, работодатели, специализирани предприятия на хора с увреждания, кооперации на хора с увреждания, общини; райони на общини, доставчици на социални услуги, неправителствени организации
  Ако към момента на кандидатстване, кандидатът не е социално предприятие, то той следва да създава ново социално предприятие, за което към момента на изпълнението на административния договор ще представи и съответните документи, удостоверяващи, че чрез настоящия проект е създадено социално предприятие, което попада в обхвата на дефиницията за социално предприятие.

  За какво може да се кандидатства?
  Целта на процедурата е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика, като се подкрепят следните видове дейности:
  – Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост.
  – Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика.
  – Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;
  – Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група;
  – Закупуване на оборудване, свързано с дейността на социалното предприятие, както и на новосъздадените работни места и в случай на необходимост тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт във връзка с дейността на социалното предприятие;
  – Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания в зависимост от функциите, които изпълняват или се предвижда да изпълняват лицата, заети в социалните предприятия;
  – Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца;
  – Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги;
  – Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

  Размер на финансирането:
  Минимален размер на помощта: 50.000 лв.
  Максимален размер на помощта: според режима на подкрепа, до 391.166 лв., до 100% финансиране 

  Общ бюджет на процедурата:
  15.000.000 лв.