Развитие на клъстери в България. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

  Развитие на клъстери в България

  Развитие на клъстери в България | резюме в .pdf

  Развитие на клъстери в България | резюме в .pdf

  предварителна информация

  Цел на финансирането:
  Предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия

  Кога?
  очаквано – от Юли 2016 до Септември 2016

  Кой?
  Новосъздадени, развиващи се и развити клъстери

  За какво може да се кандидатства?
  Дейности, свързани с развитието и създаването на клъстери, вкл.:
  – Дейности за организационно-административно укрепване;
  – Дейности за коопериране и създаване на сътрудничества по цялата верига на стойността;
  – Дейности за интернационализация и участие в европейски и международни форми на сътрудничество;
  – Дейности за развитие на споделени иновационна инфраструктура и ноу-хау.

  Очаквани допустими разходи за:
  – Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
  – Разходи за услуги
  – Оперативни разходи

  Размер на финансирането:
  В зависимост от категорията предприятие и режима на държавна помощ
  Минимален размер на помощта: 100.000 лв.
  Максимален размер на помощта: до 2.000.000 лв., от 35% до 90% финансиране

  Общ бюджет на процедурата:
  39.116.600 лв. (20 млн. евро)