Развитие на иновационни клъстери. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

  Развитие на иновационни клъстери

  2019, Предстоящи покани

  Развитие на иновационни клъстери

  Цел на финансирането:
  Предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.

  Кога?
  от март 2019 г. до юли 2019 г.

  Кой?
  иновационни клъстери, които са обединения, регистрирани преди 31.12.2017 г.

  За какво може да се кандидатства?
  За ДМА и ДНА (вкл. софтуер), разходи за персонал, административни разходи, вкл. режийни разходи.

  Размер на финансирането:
  от 200.000,00 лв. до 500.000,00 лева – и – 65% финансиране

  Общ бюджет на процедурата:
  29.924.199,00 лв. (15.300.000,00 евро)