Развитие на бизнеса, иновациите и МСП.

  Развитие на бизнеса, иновациите и МСП

  2018, Текущи покани

  Развитие на бизнеса, иновациите и МСП | резюме в .pdf

  Развитие на бизнеса, иновациите и МСП | резюме – в .pdf

  Цел на финансирането:
  Програмата е част от Норвежки финансов механизъм 2014-2021 и има за цел да насърчи създаването на ценности и устойчиво развитие на бизнес сектора в България. Тя има за цел да стимулира и развива дългосрочното бизнес сътрудничество между Норвегия и България, което се основава на развитие на бизнеса и иновациите.

  Кога?
  от май 2018 г. до 13.00 ч. на 11 октомври 2018 г. 

  Кой може да кандидатства?
  1. за Схема за индивидуални проекти – МСП и големи предприятия с не повече от 25% държавно участие, регистрирани като юридически лица в България, с най-малко 3 години дейност. Също така основните икономически дейности на кандидата (съгласно КИД-2008) трябва да са тясно свързани с дейностите, за които се кандидатства.
  2. за Схема за малки проекти за МСП – МСП, регистрирани като юридически лица в България, с най-малко 3 години дейност. Също така основните икономически дейности на кандидата (съгласно КИД-2008) трябва да са тясно свързани с дейностите, за които се кандидатства.

  За какво може да се кандидатства?
  И за двете схеми ще бъде предоставяна подкрепа на проекти, които ще развиват и осъществяват дейности в предприятието, което кандидатства за финансиране, в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия” в следните направления:
  1. Развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологични технологии;
  2. Разработване на „зелени” стоки и услуги;
  3. Разработване и внедряване на „зелени производствени процеси”;
  4. Обучение, повишаване на информираността и проверка като второстепенна дейност, свързана с горепосочените дейности;
  Проектите за иновации за зелена индустрия трябва да допринасят пряко за реализиране на един или няколко от посочените по-долу показатели за постигнати резултати:
  (а) Разработване на иновативни зелени технологии /процеси/ решения;
  (б) Внедряване на зелени технологии /процеси/ решения (трябва да бъдат нови за предприятието);
  (в) Пускане на пазара на зелени продукти или услуги (нови за пазара);
  (г) Създаване на зелени работни места (може да се избира само в съчетание с един от другите показатели)
  Бизнес показатели: Проектите трябва да допринесат за положителна промяна в състоянието на кандидата по отношение на годишния оборот и нетната оперативна печалба.

  Допустими разходи за насърчаване на предприемачеството:
  – Разходи за възнаграждения и командировки;
  – Разходи за закупуване на материали и консумативи;
  – Разходи за закупуване на ново или използвано оборудване;
  – Разходи свързани с други договори, възложени от водещата фирма за целите на изпълнението на проекта;
  – Разходите за покупка на недвижими имоти и земя;
  – Непреки разходи по проектите.

  Размер на финансирането за насърчаване на предприемачеството:
  1. Схема за индивидуални проекти:

  Минимален размер на безвъзмездно финансиране – 200,000 евро.
  Максимален размер на безвъзмездно финансиране – 1,000,000 евро.
  2. Схема за малки проекти за МСП:
  Минимален размер на безвъзмездно финансиране – 50,000 евро.
  Максимален размер на безвъзмездно финансиране – 200,000 евро.
  между 10% и 70%, в зависимост от вида разход и съответната категория на помощ, която касае този разход

  Общ бюджет на процедурата:
  17.855.000 евро

  Виж резюме на информацията по процедура Развитие на бизнеса, иновациите и МСП тук.