Професионално образование за успешна реализация на пазара на труда. Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

  Професионално образование за успешна реализация на пазара на труда

  2019, Предстоящи покани

  Професионално образование за успешна реализация на пазара на труда на регионално ниво

  Цел на финансирането:
  Адаптиране на професионалното образование и обучение в съответствие със спецификите и нуждите на пазара на труда в 6 района за планиране.

  Кога?
  от Септември 2019 г. до Декември 2019 г.

  Кой?
  Национално представителни организации на работниците и служителите и на работодателите  в партньорство с Професионални гимназии, браншови организации, работодатели.

  За какво може да се кандидатства?
  За персонал, за материални/нематериални активи, за услуги, непреки разходи.

  Размер на финансирането:
  100%, до 1 200 000 лв. (за работодатели до 391 166)

  Общ бюджет на процедурата:
  7 200 000 лв.