Подобряване на производствения капацитет в МСП. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

  Подобряване на производствения капацитет в МСП

  2015, Архив

  Резюме в PDF – BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

  Цел на процедурата:Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията.
  Кога?до 8 юли 2015 г. ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства
  до 8 септември 2015 г. САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства
  до 9 ноември 2015 г. САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги
  Кой?микро, малки или средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които:
  имат три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014)
  да са реализирали нетни приходи от продажби от последните три години общо – за мкиро от 175 хил.лв., за малки – 750 хил. лв., за средни – 3 млн.лв.
  попадат в една от трите групи предприятия според КИД-2008 (Код на икономическа дейност – Вашия счетоводител може да Ви ориентира какъв е КИД-2008 на Вашето предприятие за 2014 г.):

  Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
  С20 „Производство на химични продукти“
  C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
  C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
  С27 „Производство на електрически съоръжения“
  С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
  С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
  С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
  Интензивни на знание услуги:
  J58 „Издателска дейност“
  J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
  J60 „Радио- и телевизионна дейност“
  J61 „Далекосъобщения“
  J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
  J63 „Информационни услуги“
  М72 „Научноизследователска и развойна дейност“
  Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
  С10 „Производство на хранителни продукти“
  С11 „Производство на напитки“
  С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
  С14 „Производство на облекло“
  С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
  С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
  С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
  С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
  С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
  С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
  С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
  С24 „Производство на основни метали“
  С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
  С31 „Производство на мебели“
  С32 „Производство, некласифицирано другаде“
  С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

  Какво?Инвестиционни разходи за придобиване на ДМА и ДНА, като:

  • Закупуване и въвеждане в експлоатация (вкл. доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;
  • Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи.
  Колко?Размер на помощта от минимум 100 хил. лв. до максимум 1 млн. лв., от 35% до 70% в зависимост от категорията предприятие и режима на държавна помощ, очавано:
  – за микро предприятия от 100 хил.лв. до 500 хил.лв., като за дейности извън Югозападен район – до 70 %, и в Югозападен район до 45%;
  – за малки предприятия от 200 хил.лв. до 750 хил.лв., за дейности извън Югозападен район – до 70 %, и в Югозападен район до 45%;
  – за средни предприятия от 300 хил.лв. до 1 млн.лв., за дейности извън Югозападен район – до 60 %, и в Югозападен район до 35%;
  Общ бюджет на процедурата:150 млн. евро
  Индикативни срокове:TIMETABLE_01