Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги - Огра

Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

  Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги

  2018, Предстоящи покани

  Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ

  Цел на финансирането:
  Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията.

  Кога?
  от август 2018 г. до октомври 2018 г.

  Кой?
  микро, малки и средни предприятия юридически лица или еднолични търговци, очаквано от производствените сектори.

  За какво може да се кандидатства?
  За машини, оборудване, софтуер, разходи за външни услуги – в т.ч. разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса и др.

  Размер на финансирането:
  от 100.000,00 лв. до 1.000.000,00 лева – и – от 25% до 70% финансиране

  Общ бюджет на процедурата:
  150.598.910,00 лв. (77.000.000,00 евро)