Подобряване на производствения капацитет в МСП. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

  Подобряване на производствения капацитет в МСП

  2018, 2019, Текущи покани

  BG16RFOP002-2.010 Насърчаване на предприемачеството | резюме в .pdf

  BG16RFOP002-204 Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия | резюме в .pdf

  Цел на финансирането:

  Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

  Кога?

  от 17 декември 2018 г. до 16:30 ч. на 21 май 2019 г.

  Кой?

  микро, малки и средни предприятия юридически лица или еднолични търговци с минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.), в следните групи предприятия според КИД-2008:

  Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
  С20 „Производство на химични продукти“
  C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
  C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
  С27 „Производство на електрически съоръжения“
  С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
  С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
  С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
  Интензивни на знание услуги:
  J58 „Издателска дейност“
  J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
  J60 „Радио- и телевизионна дейност“
  J61 „Далекосъобщения“
  J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
  J63 „Информационни услуги“
  М72 „Научноизследователска и развойна дейност“
  Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
  С10 „Производство на хранителни продукти“
  С11 „Производство на напитки“
  С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
  С14 „Производство на облекло“
  С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
  С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
  С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
  С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
  С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
  С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
  С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
  С24 „Производство на основни метали“
  С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
  С31 „Производство на мебели“
  С32 „Производство, некласифицирано другаде“
  С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

  За какво може да се кандидатства?

  – Дейности за подобряване на производствения капацитет

  Допустимите разходи са за машини и оборудване.

  Размер на финансирането:

  от 100.000,00 лв. до 1.000.000,00 лева – и – от 35% до 70% финансиране – виж приложеното РЕЗЮМЕ в .pdf

  Общ бюджет на процедурата:

  146.687.250,00 лв. (75.000.000,00 евро)