Подмярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности.

  Подмярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

  2018

  BG05M9OP001-4.003 Транснационални партньорства | резюме в .pdf

  Подмярка 6.4.1.
  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
  | резюме в .pdf

  Цел на финансирането:
  Мярката ще предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към производствени дейности, предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, местно занаятчийство.

  Кога?
  очаквано от май 2018 г. до юни 2018 г.

  Кой?
  Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите и вписани в регистър БЛУСТАТ – с постоянен адрес на територията на селски район.

  Може да се кандидатства за:
  1. Дейност „Производство” и Дейност „Услуги”
  – Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз;
  – Развитие на услуги във всички сектори на икономиката и др. неземеделски дейности;
  – Принадлежността към дейностите по инвестициите, включени в проектното предложение се определя съгласно Код по КИД – 2008.
  2. Дейност „Занаятчийство”
  – Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности);
  – Принадлежността към дейностите по инвестициите, включени в проектното предложение, се определя съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за занаятите;

  Размер на финансирането:
  до 200.000 евро, до 50%

  Общ бюджет на процедурата:
  100.000.000 евро