Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства.

  Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

  Архив

  Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства | резюме в .pdf

  Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства | резюме в .pdf

  предварителна информация

  Цел на финансирането:
  Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна, за инвестиции в земеделските стопанства за материални и нематериални инвестиции за покриване нуждите на ниво стопанства, съобразени с неговия капацитет. Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:
  • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/, пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
  • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/, пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда, свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;
  • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства;
  • Инвестиции в съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
  • Инвестиции, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
  • Инвестиции за съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;
  • Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
  • Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства;
  • Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения , десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
  • Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства.

  Кога?
  очаквано – от Юли 2016

  Кой?
  – Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и Групи/Организации на производители;
  Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
  Земеделски производители (физически и юридически лица):
  1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;
  2. Минималният стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по малко от 8 000 евро;
  3. Кандидатите, юридически лица, следва да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;
  Критериите за допустимост по т.3 не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването, за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично-маслени и медицински култури”.

  За какво може да се кандидатства?
  Мярката финансира инвестиции в материални и/или нематериални активи, подобряващи цялостната дейност на предприятията, включващи:
  – Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
  – Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
  – Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
  – Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
  – Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
  – Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

  Размер на финансирането:
  Минимален размер на помощта: 15 хил. евро
  Максимален размер на помощта: до 1,5 млн. евро., до 50% финансиране, като максимално допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника са до 500 хил. евро.
  Допустимо е да се предостави и по-висок процент на финансиране – но не повече от 70% – в следните случаи:
  – За проекти представени от млади земеделски стопани и/или за интегрирани проекти и/или такива свързани със сливания на организации на производители и/или проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения – с още 10 %;
  – За проекти за колективни инвестиции представени от юридически лица включващи от 6 до 10 ЗП – с още 10 %;
  – За проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лице включващи над 10 ЗП и/или групи/организации – с още 20 %;
  – За проекти с инвестиции в стопанства изпълняващи ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 -2013 г – с още 15 %;

  Целият текст на Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства можете да намерите тук.