Подкрепа за предприемачество. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

  Подкрепа за предприемачество

  2017, Архив

  BG05M9OP001-1.020 Подкрепа за предприемачество | резюме в .pdf

  BG05M9OP001-1.020 Подкрепа за предприемачество | резюме в .pdf

  Цел на финансирането:
  Целта на процедурата за подкрепа за предприемачеството е свързана с подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане. Допълнително се цели да се предостави и комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност.

  Кога?
  от 28 юли 2017 г. до 17:30 ч. на 2 октомври 2017 г.

  Кой?
  – Центрове за развитие на предприемачеството
  – Социални партньори
  – Финансови институции

  За какво може да се кандидатства?
  – Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество.
  – Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество;
  – Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и планове за управление на самостоятелна стопанска дейност;
  – Предоставяне на консултантски услуги за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа.

  Размер на финансирането:
  Минимален размер на помощта: 100.000,00 лв.
  Максимален размер на помощта: 391.166,00 лв.

  Общ бюджет на процедурата:
  5.000.000,00 лв.