Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

  Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

  2016, Архив

  Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията | резюме в .pdf

  Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

  BG16RFOP002-1.001 Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията | резюме в .pdf

  отворен за кандидатстване прием

  Цел на финансирането:
  Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

  Кога?
  от 23 Декември 2015 до 4 Април 2016

  Кой?
  микро, малки, средни и големи предприятия, които:
  – са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
  – имат минимум 3 приключени финансови години (2013, 2014, 2015) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;
  – да не извършват основна икономическа дейност в някой от следните кодове съгласно КИД.2008: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.81, 10.83, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03 и 11.06.

  Какво?
  Изпълнението на проекта следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес, попадащи в обхвата на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на  Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС):
  – ИКТ и информатика;
  – мехатроника и чисти технологии;
  – индустрия за здравословен живот и биотехнологии;
  – нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.
  Проектите трябва да внедряват иновация (собствена разработка или на база права по интелектуална собственост, придобити от трети лица)

  Може да се кандидатства за:
  – Придобиване на ново оборудване;
  – Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата;
  – Придобиване/разработване на специализиран софтуер;
  – Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

  Размер на финансирането:
  Минимален размер на помощта: 100.000 лв.
  Максимален размер на помощта при избран режим „регионална помощ“:
  – Микро, малки и средни предприятия – 1.000.000 лв., до 70%
  – Големи предприятия – 1.500.000 лв., до 50%
  Максимален размер на помощта „de minimis”:
  – за всички предприятия – до 391.166 лв., до 90%

  Общ бюджет на процедурата:
  97.791.500 лв. (50 млн. евро)