Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

  Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия

  2017, Архив

  Енергийна ефективност в МСП | резюме в .pdf

  BG16RFOP002-3.002 Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия | резюме в .pdf

  Цел на финансирането:
  Предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

  Кога?
  от 18 януари 2017 г. до 17:30 ч. на 19 май 2017 г.

  Кой?

  големи предприятия, които:
  – са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
  – имат поне 3 приключени финансови години (2013, 2014 и 2015);
  – развиват своята основна дейност в следните сектори по КИД-2008: B „Добивна промишленост”; C „Преработваща промишленост”; D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”; E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” F „Строителство“;

  За какво може да се кандидатства?
  Проектите трябва да се основават на препоръки за енергийна ефективност от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти. Може да включват следните видове дейности:
  Елемент А
  – Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност (с изключение на мерките, включени за изпълнение по елемент Б на настоящата процедура);
  – осъществяването на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект или основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект (само за режим „регионална инвестиционна помощ”).
  Елемент Б 
  – Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001;
  – Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
  – Извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
  – Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, които не са заявени по Елемент А;
  – Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно ефективните мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност и предвидени да бъдат реализирани по проекта (в рамките на Елемент А и/или Елемент Б на процедурата);
  – Публичност и визуализация;
  – Одит на проекта

  Размер на финансирането:
  Минимален размер на помощта: 500.000 лв.
  Максимален размер на помощта: според режима на подкрепа, до 2.500.000 лв., от 25% до 50% финансиране (виж приложеното резюме)

  Общ бюджет на процедурата:
  97.791.500 лв. (50 млн. евро)