Пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

  Пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

  2017, 2018, Архив

  Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите | резюме в .pdf

  BG16RFOP002-3.004 Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите | резюме в .pdf

  Цел на финансирането:
  Повишаване на ресурсната ефективност на микро, малки и средни предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи за ефективно използване на ресурсите.

  Кога?
  от 22 ноември 2017 г. до 16:00 ч. на 23 април2018 г.

  Кой?
  Съществуващи микро, малки и средни предприятия с минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.), които осъществяват дейност съгласно КИД-2008 в сектор C „Преработваща промишленост”, които са търговци по смисъла на Търговския закон за кооперации те или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държавата – членка на Европейското икономическо пространство.

  Партньорство
  Предприятията могат да участват самостоятелно или в партньорство с друго предприятие.

  За какво може да се кандидатства във връзка с ефективно използване на ресурсите?
  Проектите следва да са насочени към внедряването на технологични решения и методи за ефективно използване на ресурсите, пилотни за България (прилагат се за първи път) и които представляват продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
  Допустимите дейности са:
  Елемент А „Внедряване” (задължителен, минимум 60 % от общо допустимите разходи по проекта)
  1. Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство.
  2. Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на отпадъци в съществуващо производство.
  3. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употреба.
  4. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците, получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на отпадъците от продукта.
  5. Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт.
  6. Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство.
  Елемент Б „Консултантски услуги”
  1. Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А „Внедряване”за ефективно използване на ресурсите.
  Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите” (задължителен)
  1. Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;
  2. Изготвяне на технологичен одит на проекта за целите на процедурата съгласно Приложение Е Технологичния одит.
  3. Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта – пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите.
  4. Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.
  5. Визуализация на проекта – стикери, временен билборд, постоянна табела или постоянен билборд.
  6. Одит на проекта – приложимо за проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.).
  7. Извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории.

  Размер на финансирането:
  Минимален размер на помощта: 200.000,00 лв.
  Максимален размер на помощта:
  • Микро предприятия: до 750.000,00 лева
  • Малки предприятия: до 1.000.000,00 лева
  • Средни предприятия: до 1.500.000,00 лева

  Между 35 и 70% финансиране, според категорията предприятие, избрания режим на подкрепа и мястото на изпълнение на проекта – за подробности, моля виж приложеното РЕЗЮМЕ

  Общ бюджет на процедурата:
  71.644.656,10 лева (36.631.331,00 евро)