Обучения за заети лица.

  Обучения за заети лица

  2017, Архив

  Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж | резюме в .pdf

  BG05M9OP001-1.021 Обучения за заети лица | резюме в .pdf

  Цел на финансирането:
  Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процдурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

  Кога?
  от 12 април 2017 г. до 17:30 ч. на 30 юни 2017 г.

  Кой?
  – Работодател (всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма) и Социален партньор – в качеството на работодател.

  Може да се кандидатства за:
  Дейност 1: Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица
  Минимални изисквания към обучението:
  • Професионалното обучение се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение.
  • Обучението е допустимо по професии и специалности като информатика, техника, социални услуги, архитектура, администрация, масова комуникация и др.
  • Обучението да води до придобиване на степен на професионална квалификация или придобиване на квалификация.
  • При голям брой лица, обучението да се извършва на групи.
  • Допустимата стойност на финансовата помощ за придобиване на професионална квалификация, която включва безвъзмездната финансова помощ и стойността на собственото участие за един обучаем:
  1. За обучения за придобиване на професионална квалификация
  – За първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
  – За втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв.;
  – За трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв.;
  – За част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа – 400 лв.;
  – За част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
  – За част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа – 1125 лв.;

  Дейност 2: Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”.
  – За обучения по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” с продължителност не по – малка от 300 учебни часа и три нива на обучение – 700 лв.;
  – За обучения по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” и с продължителност не по- малка от 45 учебни часа – 250 лв.;

  В допълнение:
  – Не е допустимо провеждането на обучения по професионална квалификация и ключови компетентности в дистанционна форма на обучение;
  – В рамките на индивидуален проект едно лице може да бъде включено само в едно професионално обучение и едно обучение по ключови компетентности;
  – Когато обученията не се реализират в приоритетни сектори на икономиката, поне 50% от лицата включени в обучения следва да отговарят най-малко на едно от следните изисквания (да са от следните специфични категории) – да са със завършена образователна степен по-ниска от ISCED 4 (не притежават образование по-високо от средно) и да са на възраст над 54 г.

  Размер и процент на финансирането:
  За Компонент I:
  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15.000,00 лева
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3.911.660,00 лева. 
  Размерът на съфинансиране е в зависимост от категорията на предприятието-кандидат/партньор/и, както следва:
  • За микро и малки предприятия – безвъзмездна помощ до 70%
  • За средни предприятия – безвъзмездна помощ до 60%
  • За големи предприятия – безвъзмездна помощ до 50%
  Интензитетът на помощта за категорията средни и големи предприятия може да бъде увеличен с 10 процентни пункта, ако обучението се предлага единствено за работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение.
  За Компонент II:
  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15.000,00 лева
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391.166,00 лева
  Размерът на съфинансирането по програмата независимо от категорията на предприятието е 100%

  Общ бюджет на процедурата:
  50.000.000 лв.
  За Компонент 1: 10.000.000 лв.
  За Компонент 2: 40.000.000 лв.