Ново работно място 2015. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

  Ново работно място 2015

  2015, Архив

  Резюме в PDF –BG05M9OP001-1.003 Ново работно място 2015

  Цел на процедурата:Целта на процедурата е да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица, посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места.
  Краен срок?до 14 Септември 2015 г., до 19 Ноември 2015 г.
  Кой?микро, малки, средни и големи предприятия, работодатели;
  Какви са допустимите дейности?Наемане на безработни лица за период до 12 месеца (тази дейност е задължителна), професионално обучение и обучение по ключови компетентности за чужди езици и дигитална компетентност на лицата, инвестиции до 30% за оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места.
  Какви разходи са допустими?
  • Разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател, (възнаграждения в размер на МОД и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО) са за съответната длъжност, попадаща в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г.
  • Разходи за възнаграждение на наставници, определени от работодателя, които ще подпомагат назначените хора с увреждания са за период до 3 месеца. Месечното възнаграждение е в размер на ? от минималната работна заплата, установена за страната.
  • Разходи за професионално обучение и обучение по ключови компетенции са в максимален размер, съответстващ на заложения в ПМС 251/21.10.2009 г. за съответното обучение.
  • Разходи за придобиване на обзавеждане, оборудване, дълготрайни нематериални активи и стопански инвентар са в размер до 30 % от размера на безвъзмездната финансова помощ.
  Колко?Размер на помощта от минимум 50 хил. лв. до максимум 391 166 лв.
  Като % безвъзмездна помощ?– за микро, малки и средни предприятия – финансирането е 100%;
  – за големи предприятия – финансирането е до 80%;
  Общ бюджет на процедурата:100 млн. лв.
  Индикативни срокове:TIMETABLE_01