Насърчаване на предприемачеството. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

  Насърчаване на предприемачеството

  2018, Текущи покани

  BG16RFOP002-2.010 Насърчаване на предприемачеството | резюме в .pdf

  Насърчаване на предприемачеството

  BG16RFOP002-2.024 Насърчаване на предприемачеството | резюме в .pdf

  Цел на финансирането за насърчаване на предприемачеството:
  Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

  Кога?
  1) Първи краен срок – от 20 юни 2018 г. до 16:30 ч. на 8 октомври 2018 г.
  Отнася се само за секторите от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия, а именно:
  С13, С20, С26, С27, С28, С29, С30, J58, J59, J62, J63, M72
  2) Втори краен срок – от 20 юни 2018 г. до 16:30 ч. на 10 декември 2018 г.
  Отнася се за секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, а именно: С14, С15.1, С16.29, С18, С21, С22, С23, С25.50, С25.62, С25.71, С32.20, С32.50, J60.10, J60.20, M71.11, М71.12, M74.10, M74.20, Q86, Q87, Q88

  Кой може да кандидатства?
  – Микро, малки и средни предприятия юридически лица или еднолични търговци, регистрирани след 31.12.2016 г. съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
  – Независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (не е предприятие партньор по смисъла на чл. 4, ал. 3 и не е свързано предприятие по смисъла на чл. 4, ал. 5 от закона).
  – Над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач.
  – Допустими са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват по КИД-2008 в следните сектори:
  С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
  С20 „Производство на химични продукти“;
  С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
  С27 „Производство на електрически съоръжения“;
  С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
  С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
  С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
  J58 „Издателска дейност“;
  J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
  J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
  J63 „Информационни услуги“;
  M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;
  С14 „Производство на облекло“;
  С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
  С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“;
  С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
  С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
  С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
  С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
  С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
  С25.62 „Механично обработване на метал“;
  С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
  С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
  С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
  J60.10 „Създаване и излъчване на радиопрограми“;
  J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
  M71.11 „Архитектурни дейности“;
  М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;
  M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
  M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;
  Q86 „Хуманно здравеопазване“;
  Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;
  Q88 „Социална работа без настаняване“.
  Допустими са и микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, но не са заявили за подпомагане дейности по проекта по Програмата за развитие на селските райони.

  За какво може да се кандидатства?
  1) Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги) (задължителни дейности);
  2) Дейности за визуализация на проекта.

  Допустими разходи за насърчаване на предприемачеството:
  1. Разходи за възнаграждения – до 50% от общата стойност на проекта (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя, до максималния месечен размер на осигурителния доход за 2017 г. от 2600 лв. за 8 часов работен ден на трудов договор) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) и на административен персонал;
  2. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи , необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги).
  3. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 50 000 лева.
  4 Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 25 000 лева;
  5. Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и интернет) и разходи за офис консумативи – до 25 000 лева;
  6. Разходи за външни услуги – до 25 000 лева:
  • изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки или услуги);
  • разработване на технологии за производство на продукти (стоки);
  • изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продукти (стоки или услуги);
  • създаване на интернет страница на кандидата;
  • защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.
  7. Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лева.
  8. Разходи за визуализация – до 2 000 лева.

  Размер на финансирането за насърчаване на предприемачеството:
  Минимален размер на помощта: 50.000,00 лв.
  Максимален размер на помощта: 200.000,00 лв.
  до 80% финансиране

  Общ бюджет на процедурата:
  67.227.768,06 лева (34.373.012,00 евро)

  Виж резюме на информацията по процедура BG16RFOP002-2.024 Насърчаване на предприемачеството тук.

  Официална страница на програмата: www.opic.bg