Насърчаване на предприемачеството. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

  Насърчаване на предприемачеството

  2017, 2018, Предстоящи покани

  BG16RFOP002-2.010 Насърчаване на предприемачеството | резюме в .pdf

  BG16RFOP002-2.010 Насърчаване на предприемачеството | резюме в .pdf

  Цел на финансирането за насърчаване на предприемачеството:
  Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

  Кога?
  очаквано от октомври 2017 г. до януари 2018 г.

  Кой може да кандидатства?
  – Микро, малки и средни предприятия юридически лица или еднолични търговци, регистрирани след 31.12.2015 г. съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
  – Независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (не е предприятие партньор по смисъла на чл. 4, ал. 3 и не е свързано предприятие по смисъла на чл. 4, ал. 5 от закона).
  – Над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач.
  Важно: Предприемачът не трябва да има участие в управлението или да притежава собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец.
  – Допустими са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват по КИД-2008 в следните сектори:
  С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
  С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
  С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ ;
  С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
  С20 „Производство на химични продукти“;
  С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
  С23.1 „Производство на стъкло и изделия от стъкло“;
  С23.4 Производство на други порцеланови и керамични изделия“;
  С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
  С25.62 „Механично обработване на метал“;
  С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
  С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
  С27 „Производство на електрически съоръжения“;
  С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
  С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
  С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
  С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
  С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
  J58 „Издателска дейност“;
  J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
  J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
  J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
  M71.11 „Архитектурни дейности“;
  M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;
  M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
  M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;
  Допустими са и микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, но не са заявили за подпомагане дейности по проекта по Програмата за развитие на селските райони.

  За какво може да се кандидатства?
  1) Дейности за създаване и укрепване на административното тяло на кандидата.
  2) Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги) (задължителни дейности);
  3) Дейности за визуализация на проекта.

  Допустими разходи за насърчаване на предприемачеството:
  1. Разходи за възнаграждения на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) и на административен персонал. Разходите за квалифициран персонал са ограничени до 50% от общата стойност на проекта за до 3 бр. лица (обект на оценка). Разходите за (Б) административен персонал са ограничени до 30 000 лв.
  2. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи ДМА за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 200 000 лева.
  3. Разходи за придобиване на ДНА (вкл. разходи за разработване на софтуер) за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 30 000 лева.
  4. Разходи за материали и консумативи за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 20 000 лева.
  5. Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и интернет) и разходи за офис консумативи.
  6. Разходи за външни услуги за:
  • структуриране на бизнес модела на кандидата;
  • изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки или услуги);
  • разработване на технологии за производство на продукти (стоки);
  • изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продукти (стоки или услуги);
  • създаване на интернет страница на кандидата.
  7. Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 20 000 лева.
  8. Разходи за визуализация – до 2000 лева.

  Размер на финансирането за насърчаване на предприемачеството:
  Минимален размер на помощта: 50.000,00 лв.
  Максимален размер на помощта: 391.166,00 лв.
  до 90% финансиране

  Общ бюджет на процедурата:
  67.227.768,06 лева (34.373.012,00 евро)

  Виж резюме на информацията по процедура BG16RFOP002-2.010 Насърчаване на предприемачеството тук.

  Официална страница на програмата: www.opic.bg