Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности. Програма за развитие на селските райони 2014-2020

  Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

  Архив

  Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейностиМярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

  предварителна информация

  Цел на финансирането:
  Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
  •  Местно занаятчийство:
  –  Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители  в занаятчийски дейности).
  • Производствени дейности;
  • Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, включително:
  – Грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други;
  – Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения за селското и горското стопанство;
  – Архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности и т.н.
  – ИТ дейности, компютърни и електронни дейности, електронна търговия и др.;

  Кога?
  Ноември 2017

  Кой?
  Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
  • Инвестицията да се осъществява в селски район;
  • Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години / 10 години при строително-монтажни работи;
  • Ако кандидатът е земеделски производители, стопанството му трябва да има стандартен производствен обем над 8.000 евро.

  За какво може да се кандидатства?
  Мярката финанси материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:
  –  Изграждане или подобренията на недвижимо имущество;
  –  Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;
  –  Хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
  –  Нематериални инвестиции – придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

  Размер на финансирането:
  Финансовата помощ ще бъде до 75%, до 200 000 евро от стойността на проектите;
  Проектите – като обща стойност – трябва да са от 10 хил. евро до 300 хил. евро.