Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти. Програма за развитие на селските райони 2014-2020

  Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

  Архив

  Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продуктиМярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

  предварителна информация

  Цел на финансирането:
  Подпомагането по мярката ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията преработващи земеделски продукти на територията на цялата страна с цел производство на нови и качествени продукти.Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:
  • Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;
  • Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга;
  • Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
  • Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията;
  • Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
  • Инвестиции, свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
  • Преработка на биомаса за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници;
  • Инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения

  Кога?
  Май 2017

  Кой?
  – Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и Групи/Организации на производители;
  – Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.
  Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
  • Кандидатите следва да са физически или юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни и големи предприятия;
  • Ако кандидатът е земеделски производители, стопанството му трябва да има стандартен производствен обем над 8.000 евро.Подпомагане по мярката ще се предоставя за избрани първични производствени сектори свързани с преработката/маркетинг на продукти, описани в Приложение І на Договора за функциониране на Европейския съюз, както следва:
  1. Мляко и млечни продукти,
  2. Месо и месни продукти,
  3. Плодове и зеленчуци, включително гъби,
  4. Пчелен мед,
  5. Зърнени, мелничарски и нишестени продукти,
  6. Растителни и животински масла и мазнини,
  7. Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки,
  8. Готови храни за селскостопански животни,
  9. Гроздова мъст, вино и оцет,
  10. Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.

  За какво може да се кандидатства?
  Мярката финансира инвестиции в материални и/или нематериални активи, подобряващи цялостната дейност на предприятията, включващи:
  – Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
  – Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
  – Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
  – Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
  – Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

  Размер на финансирането:
  Минимален размер на помощта: 15 хил. евро
  Максимален размер на помощта: до 3 млн. евро.
  до 50% финансиране

  Целият текст на Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти (2015 г.) можете да намерите тук.