Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти. Програма за развитие на селските райони 2014-2020

  Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

  2015, Архив

  Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

  Цел на мярката:Подпомагането по мярката ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията преработващи земеделски продукти на територията на цялата страна с цел производство на нови и качествени продукти.Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:• Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;
  • Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга;
  • Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
  • Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията;
  • Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
  • Инвестиции, свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
  • Преработка на биомаса за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници;
  • Инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения
  Кога?от 30 Ноември 2015 г. до 18 Декември 2015 г.
  Кой?– Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители  и Групи/Организации на производители;
  – Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
  • Кандидатите следва да са физически или юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни и големи предприятия;
  • Ако кандидатът е земеделски производители, стопанството му трябва да има стандартен производствен обем над 8.000 евро.Подпомагане по мярката ще се предоставя за избрани първични производствени сектори свързани с преработката/маркетинг на продукти, описани в Приложение І на Договора за функциониране на Европейския съюз, както следва:
  1. Мляко и млечни продукти,
  2. Месо и месни продукти,
  3. Плодове и зеленчуци, включително гъби,
  4. Пчелен мед,
  5. Зърнени, мелничарски  и нишестени продукти,
  6. Растителни и животински масла и мазнини,
  7. Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки,
  8. Готови храни за селскостопански животни,
  9. Гроздова мъст, вино и оцет,
  10. Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.
  Какво?Мярката финансира инвестиции в материални и/или нематериални активи, подобряващи цялостната дейност на предприятията, включващи:
  –  Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
  –  Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
  –  Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
  –  Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
  –  Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.
  Колко?Финансовата помощ ще бъде до 50% от стойността на проектите;
  Проектите – като обща стойност – трябва да са от 10 хил. евро до 3 млн. евро.
  Важно:Ще бъдат предпочитани проекти, свързани с въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в ХВП, инвестиции за покриване стандартите на ЕС и преработка и производство на биологични продукти.Приоритет ще бъде осигурен и за проекти осигуряващи устойчива заетост в селските райони и насърчаващи кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия от хранително – преработвателната промишленост.Ще бъде осигурен приоритет за кандидати на територията на райони с природни и други специфични ограничения.

  Общата стойност от максимум 3 млн. евро може да бъде постигната с кандидатстване през целия период на изпълнение на програмата с един или повече проекти.

  Целият текст на Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти можете да намерите тук.