Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства. Програма за развитие на селските райони 2014-2020

  Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

  2015, Архив

  Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

  Цел на мярката:

  Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна, за инвестиции в земеделските стопанства за материални и нематериални инвестиции за покриване нуждите на ниво стопанства, съобразени с неговия капацитет.

  Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

  • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/, пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
  • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/, пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда, свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;
  • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства;
  • Инвестиции в съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
  • Инвестиции, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
  • Инвестиции за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
  • Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
  • Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства;
  • Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения , десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
  • Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства.

  Кога?Период на прием: 14 април – 18 май 2015 за проекти за инвестиции само в земеделска техникаПериод на прием: 14 април – 08 юни 2015 за проекти за комбинирани инвестиции
  Кой?– Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители  и Групи/Организации на производители, които отговарят на следните условия:1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;

  2. Минималният стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по малко от 8 000 евро;

  3. Кандидатите, юридически лица, следва да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;

  Критериите за допустимост по т.2 и т.3 не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването, за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично-маслени и медицински култури” и производство на технически култури.

  Какво?Мярката финансира инвестиции, включващи:
  • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
  • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
  • Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
  • Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
  • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
  • Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.
  Колко?Финансовата помощ ще бъде до 50% от стойността на проектите;Надбавки към финансовата помощ – но не повече от 70% – ще се дават:- За проекти представени от млади земеделски стопани и/или за интегрирани проекти и/или такива свързани със сливания на организации на производители и/или проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения финансовата помощ се увеличава с 10 %;
  – За проекти за колективни инвестиции представени от 10 до 20 ЗП и/или групи/организации на производители съставени от 10 до 20 члена финансовата помощ се увеличава с 10 %;
  – За проекти за колективни инвестиции, представени от над 20 ЗП и/или групи/организации на производители съставени от над 20 члена финансовата помощ се увеличава с 20 %;
  – За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност финансовата помощ се увеличава с 10 %;
  – За проекти с инвестиции в стопанства изпълняващи ангажименти по мярка „Биологично земеделие” финансовата помощ се увеличава с 15 %.Проектите – като обща стойност – трябва да са от 10 хил. евро до 3 млн. евро.
  Важно:Приоритет ще бъде предоставян на проекти за:
  • Проекти, представени от млади земеделски производители (до 40 години);
  • Проекти за инвестиции в сектор „Плодове и зеленчуци”;
  • Проекти за инвестиции в сектор „Животновъдство”;
  • Проекти за инвестиции за производство и преработка на „Етерично-маслени и медицински култури” ;
  • Проекти за инвестиции за производство и преработка на „Технически култури” ;
  • Проекти за производство и преработка на биологични суровини и продукти, включително проекти с инвестиции, изцяло свързани с изпълнение на агроекологични ангажименти в стопанството;
  • Проекти за постигане изискванията на стандартите на Общността и свързани с опазване на околната среда;
  • Проекти, изпълнявани в области с по-ниско ниво на получената подкрепа и/или в райони с природни и други специфични ограничения;
  • Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата;
  • Проекти с инвестиции в иновации в стопанствата;
  • Кандидати с интегрирани проекти и/или проекти за колективни инвестиции;
  • Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост;
  • Проекти, които се изпълняват на територията на селски район. Общата стойност от максимум 3 млн. евро може да бъде постигната с кандидатстване през целия период на изпълнение на програмата с един или повече проекти.Официална информация:Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

  ЗАПОВЕД № РД 09-213 от 27.03.2015 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1