Енергийна ефективност за малките и средни предприятия. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

  Енергийна ефективност за малките и средни предприятия

  2016, Архив

  Енергийна ефективност в МСП | резюме в .pdf

  Енергийна ефективност в МСПBG16RFOP002-3.001 Енергийна ефективност за малките и средни предприятия | резюме в .pdf

  Цел на финансирането:
  Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност и подобряване на енергийната интензивност на икономиката.

  Кога?
  от 14 Май 2016 до 12 Октомври 2016

  Кой?
  микро, малки и средни предприятия, които:
  – са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
  – имат поне 3 приключени финансови години (2013, 2014 и 2015);
  – развиват своята основна дейност в следните сектори по КИД-2008: B „Добивна промишленост”; C „Преработваща промишленост”; D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”; E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” F „Строителство“;

  За какво може да се кандидатства?
  Проектите трябва да се основават на препоръки за енергийна ефективност от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти. Може да включват следните видове дейности:
  Елемент А „Инвестиции“
  – Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка;
  – Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка.
  Елемент Б „Услуги“
  – Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ;
  – Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт (вкл. ISO 50001)
  – Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност;
  – Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в Елемент А;
  – Публичност и визуализация;
  – Одит на проекта – за проекти със стойност над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.);

  Размер на финансирането:
  Минимален размер на помощта: 50.000 лв.
  Максимален размер на помощта: според режима на подкрепа, до 1.500.000 лв. или до 391.166 лв., от 35% до 90% финансиране (виж приложеното резюме)

  Общ бюджет на процедурата:
  176.024.700 лв. (90 млн. евро)