Добри и безопасни условия на труд. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

  Добри и безопасни условия на труд

  2016, Архив

  Добри и безопасни условия на труд | резюме в .pdf

  weld-499919_1920Добри и безопасни условия на труд | резюме в .pdf

  Цел на финансирането:
  Целта на процедурата е да се подобри работната среда в предприятията чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и да се насърчат ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси. Насърчава се и географската мобилност на работната сила в страната чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота.

  Кога?
  от 12 Април 2016 до 14 Юни 2016

  Кой?
  микро, малки, средни и големи предприятия, работодатели;

  За какво може да се кандидатства?

  • Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.
  • Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца (максимално допустимата средна цена за превоз на пътници не може да надхвърля 0,50 лв./км за едно превозно средство, независимо от броя на пътниците в него).
  • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите (напр. осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, процеси, машини и съоръжения; закупуване на ЛПС и специално работно облекло; СМР, свързани с подобряване условията на труд – до 20% от бюджета на проекта; придобиване на стандарти за безопасни условия на труд – до 10% от бюджета на проекта); обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето и за безопасна работа)
  • Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.
  • Публичност – до 2% при финансиране до 195.583 лв. и до 1% в останалите случаи;
  • Организация и управление на проекта – задължителна дейност (до 10% от бюджета).

  Размер на финансирането:
  Минимален размер на помощта: 50.000 лв.
  Максимален размер на помощта: 391.166 лв., като подкрепата е в режим “de minimis”.

  Общ бюджет на процедурата:
  80.000.000 лв.