Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятията. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

  Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятията

  2017, Архив

  BG05M9OP001-1.019 "Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността" | резюме в .pdf

  BG05M9OP001-1.019 Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността | резюме в .pdf

  Цел на финансирането:
  Предоставяне на подкрепа за повишаване на адекватността и уменията на неактивни или безработни лица, като се повиши и производителността на труда с цел устойчива заетост и заемане на качествени работни места.

  Кога?
  от 5 януари 2017 г. до 17:30 ч. на 7 март 2017 г.

  Кой?
  Физически или юридически лица, развиващи своята дейност в сектори C “Преработваща промишленост”, F “Строителство” или I “Хотелиерство и ресторантьорство”.

  За какво може да се кандидатства?
  1. Включване в обучения на неактивни и/или безработни лица и заети лица за придобиване или повишаване на професионална квалификация, по професионални направления 54-Производство и преработка, 582-Строителство, 811-Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, 812-Пътувания, туризъм и свободното време, 813-Спорт по СППОО.
  2. Включване на неактивни и/или безработни лица и зает в обучения по ключови компетентности
  3. Включване на неактивни/безработни лица в несубсидирана заетост при работодател.
  4. Предоставяне на възможност за последващи обучения в рамките на заетостта на лица при непълно работно време, включително осигуряване на достъп до продължаващо обучение с цел по-добра професионална реализация и повишена професионална подготовка на кадрите.

  Размер на финансирането:
  Минимален размер: 20.000 лв.
  Максимален размер: 391.166 лв. (в режим „de minimis”)

  Общ бюджет на процедурата:
  30.000.000 лв.