Въвеждане на дуална система на обучение (Домино 2). Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

  Въвеждане на дуална система на обучение (Домино 2)

  2019, Предстоящи покани

  Въвеждане на дуална система на обучение (Домино 2)

  Цел на финансирането:
  Създаване на тясна обвързаност между образователната система и потребностите на пазара на труда.

  Кога?
  от Март 2019 г. до Юни 2019 г.

  Кой?
  Професионални гимназии в партньорство с работодатели.

  За какво може да се кандидатства?
  За обучения, персонал, административни разходи, вкл. режийни разходи, материали.

  Размер на финансирането:
  100 %, от 200 000 лв. до 500 000 лв. – като до 391 166 лв. е възможният максимален размер за работодатели

  Общ бюджет на процедурата:
  14 000 000 лв.