Информационен ден по процедура BG05M9OP001-1.054 „Подкрепа за устойчив бизнес”

май 21, 2019 · Новини

Във връзка с обявяването на процедура „Подкрепа за устойчив бизнес“ по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОПРЧР, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган, организира провеждането на информационен ден за представяне на Условията за кандидатстване.

Информационният ден ще се проведе на 03 юни 2019 г. от 10:30 часа в Зала „Пресцентър“ на Министерство на труда и социалната политика, гр. София, ул. „Триадица“ №2, сутерен.

Предвид капацитетът на залата, за участие в събитието е необходима предварителна регистрация на всеки участник чрез посочената регистрационна форма до 29.05.2019 г.

10:00 – 10:30 ч. Регистрация на участниците

10:30 – 11:15 ч. Представяне на Процедура „Подкрепа за устойчив бизнес” – Условия за кандидатстване и приложенията към тях

11:15 – 12:45 ч. Въпроси и отговори

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Всеки кандидат може да изпрати максимум 2-ма участника.
Разходите за командироване на участниците – транспортни, дневни и квартирни, не се поемат от организаторите.

Повече информация за процедура „Подкрепа за устойчив бизнес”, както и кои са допустимите кандидати, можете да откриете тук.