Фонд Активни граждани обяви конкурс за проекти по схемата за малки инициативи

март 15, 2019 · Новини

В периода 2018 – 2023 г. по схемата за малки инициативи текущо ще се подкрепят проекти на организации с нестопанска цел в рамките на до осем сесии, с шестмесечни периоди за подаване на проектни предложения. Първата сесия е отворена за кандидатстване от 15 март до 15 септември 2019 г.
Проектите могат да бъдат с продължителност от 2 до 12 месеца и с размер на безвъзмездното финансиране от 2 000 до 10 000 евро.
Тематичните приоритети са следните:
– „Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост”
– „Подкрепа за правата на човека“
– „Овластяване на уязвими групи“
– „Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак“
– „Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени“
– „Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации“
Повече информация ще намерите на този линк