Фонд за устойчиви градове обяви процедура за финансиране на проекти по линия на финансов инструмент Фонд за градско развитие за София и Южна България

януари 16, 2019 · Новини

Фонд за устойчиви градове обяви процедура за финансиране на проекти по линия на финансов инструмент Фонд за градско развитие чрез предоставяне на дългосрочни, нисколихвени кредити, с които да се подпомогне изпълнението на финансово жизнеспособни проекти, допринасящи за устойчивото регионално, икономическо и социално развитие на територията на град София и Южна България .

Разполагаемият ресурс за София е 134.23 млн. лв.

Финансовият инструмент се изпълнява в съответствие с ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и ПО 6 „Регионален туризъм“ нa ОП „Региони в растеж“, като фокусът е насочен към: 

– Подобряване на качеството на градската среда

– Инвестиции в зони с потенциал за икономическо развитие

– Развитие на екологичен и устойчив градски транспорт

– Повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) на еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития

– Развитие на спортна и културна инфраструктура

– Инвестиции в проекти за развитие на туризма, свързани с обекти на културното наследство от национално и световно значение

Подробна информация ще намерите на следния линк: https://www.citiesfund.bg/files/custom/Invitation.pdf